نوشته های برچسب خورده در : سایه

گذر زمان و سایه ای که کوچکتر میشود !

ثانیه ها همدیگر را دنبال میکنند.

صدای پایی از دور می آید

کسی قصد بازگشت دارد

اما سایه اش آنقدر بزرگ جلوه میکند که خود را در مقابلش حقیر میپندارد

نزدیک میشود و نزدیک تر

به خود باز میگردد و این بار سایه حقیرتر میشود

حقیرتر و محو تر …

 س.س

ادامه مطلب