نوشته های برچسب خورده در : مرگ

من از عالمی دگرم…

گاهی خود را میان مردگان می جویم
چرا که زندگان حالم را نمی فهمند…
گاه صدایم می زنند، دستم را می گیرند به اوج می برند …
در همان اوج نیاز اما ناگهان دستم را ول می کنند و نظاره گر مرگم میشوند…
گویی آن ها

ادامه مطلب