نوشته های برچسب خورده در : مشکلات

چراغ قرمز زندگی!

زندگی ما پر از این چراغ قرمزهایی است که ساعت ها پشت آنها منتظر میمانیم تا شاید سبز شود

اما سبز نمیشوند… و سال ها ما را از ادامه راه باز می دارند…

گاهی هم مجبورمان میکنند مسیرمان را تغییر دهیم!! 

متنفرم از تمامی چراغ های قرمزی که تایمر ندارند …

چرا که امیدی

ادامه مطلب